VEDTEKTER

§1 Navn

Foreningens navn er: Foreningen for Funksjonshemmede Foreldre, forkortet: Funkis-foreldre.

Engelsk navn: Assosiation for Parents with Disabilities - Norway.

 

§2 Formål

Foreningen for Funksjonshemmede Foreldre er en landsomfattende interesseorganisasjon for alle foreldre som har en funksjonsnedsettelse og deres familier.

Foreningens formål er å:

 • arbeide for likestilling og deltakelse for foreldre med funksjonsnedsettelser
 • bidra til å gjøre informasjon om rettigheter og hjelpemidler mer tilgjengelig
 • fremme interessepolitisk arbeid
 • spre kunnskap og endre holdninger
 • styrke vår identitet
 • fremme interessen for forskning
 • fremme samarbeide med tilsvarende foreninger nasjonalt og internasjonalt

 

§3 Organisasjon

Foreningen for Funksjonshemmede Foreldre er selveiende. Ingen, verken medlemmer eller andre, har krav på foreningens formue eller eiendeler, eller er ansvarlig for gjeld eller andre forpliktelser.

 

§4 Medlemskap

Alle som har en funksjonsnedsettelse og som er, eller planlegger å bli foreldre, kan tegne hovedmedlemskap. Pårørende og andre med tilknytning til hovedmedlemmer kan tegne støttemedlemskap.

 

§5 Rettigheter og plikter knyttet til medlemskap

Alle betalende medlemmer har rett til å delta på årsmøte, har stemmerett og er valgbare til tillitsverv i Foreningen for Funksjonshemmede Foreldre. Medlemmer som skylder kontingent for mer enn ett år, har ikke stemmerett eller andre rettigheter, og styret kan stryke dem som medlem av foreningen.

Medlemmene plikter å forholde seg til vedtak som er fattet av årsmøte.

 

§6 Årsmøte

Årsmøtet, som holdes hvert år, er foreningens høyeste myndighet. Årsmøtet er vedtaksført med det antall stemmeberettigede medlemmer som møter, og alle medlemmer har én stemme. Møteleder velges av årsmøtet.

Med mindre annet er bestemt, skal et vedtak, for å være gyldig, være truffet med alminnelig flertall av de avgitte stemmene. Stemmelikhet avgjøres ved leders dobbeltstemme.

Årsmøtet innkalles av styret med minst en måneds varsel, direkte til medlemmene eller ved elektronisk kunngjøring. Forslag som skal behandles på årsmøtet skal være sendt til styret senest to uker før årsmøtet. Fullstendig saksliste må være tilgjengelig for medlemmene senest en uke før årsmøtet.

Årsmøtet kan ikke behandle forslag som ikke er oppført på sakslisten, med mindre 3/4 av de fremmøtte krever det.

 

§7 Årsmøtets oppgaver

Årsmøtet skal

 • behandle årsmelding, behandle revidert regnskap, behandle innkomne forslag, fastsette kontingent, vedta budsjett og velge: leder og nestleder – styremedlemmer – varamedlemmer – revisor.

 

§8 Ekstraordinært årsmøte

Ekstraordinært årsmøte kan innkalles med 1 måneds varsel etter vedtak i Foreningen for Funksjonshemmede Foreldres styre. Ved ekstra ordinært årsmøte behandles kun de saker som er uttrykkelig nevnt i innkallingen.

 

§9 Styre

Foreningen har et styre på 2 medlemmer. Styret er høyeste myndighet mellom årsmøtene. Styret skal holde møte når styreleder eller et flertall av styremedlemmene forlanger det.

Styret skal

 • iverksette årsmøtebestemmelser
 • oppnevne eventuelle komiteer, utvalg eller personer som skal gjøre spesielle oppgaver, og utarbeide instruks for disse
 • administrere og føre nødvendig kontroll med foreningens økonomi i henhold til gjeldende instrukser og bestemmelser
 • representere foreningen utad

Styret kan fatte vedtak når et flertall av styrets medlemmer er til stede. Vedtak fattes med flertall av de avgitte stemmene.

 

§10 Mandat til å representere Foreningen for Funksjonshemmede Foreldre

Styrets leder, nestleder eller den styret bemyndiger, er Foreningen for Funksjonshemmede Foreldres talsperson i offentligheten.

 

§11 Signaturrett

Foreningen for Funksjonshemmede Foreldres styreleder og nestleder signerer hver for seg på vegne av Foreningen for Funksjonshemmede Foreldre.

 

§12 Vedtektsendringer

Endringer av disse vedtektene kan bare gjøres på ordinært eller ekstraordinært årsmøte etter å ha vært på sakslisten, og det kreves 2/3 flertall av de avgitte stemmene.

 

§13 Oppløsning

Oppløsning av Foreningen for Funksjonshemmede Foreldre kan bare behandles på årsmøte, og krever 2/3 flertall. Foreningen for Funksjonshemmede Foreldres formue skal etter oppløsning og gjeldsavleggelse tilfalle det formål foreningen arbeider for å fremme, ved at nettoformuen blir gitt til en ideell organisasjon som årsmøte bestemmer. Ingen medlemmer har krav på foreningens midler eller andel av disse.

 

Vedtatt på stiftelsesmøte - Oslo, 01. mars 2019

Bli medlem

Velkommen til å bli medlem i Foreningen for Funksjonshemmede Foreldre. Gleder oss til at du blir endel av nettverket vårt!